Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medicingennemgang i Danmark - hvor langt er vi? Charlotte Rossing Afdelingsleder Forskning og Udvikling Apotek og primærsundhedssektor Pharmakon.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medicingennemgang i Danmark - hvor langt er vi? Charlotte Rossing Afdelingsleder Forskning og Udvikling Apotek og primærsundhedssektor Pharmakon."— Præsentationens transcript:

1 Medicingennemgang i Danmark - hvor langt er vi? Charlotte Rossing Afdelingsleder Forskning og Udvikling Apotek og primærsundhedssektor Pharmakon

2 Disposition Hvor langt er vi lige nu i Danmark? I apotekspraksis Uddannelse til apoteker Hvorfor medicingennemgang? Hvad er en medicingennemgang? Forskellige modeller for medicingennemgang Målgrupper for medicingennemgang? Leverandører af medicingennemgang?

3 Medicingennemgang på apotek i Danmark Medicingennemgang - patientrettet Eksisterende ydelse: ”Få styr på medicinen – farmaceutsamtale” Projekter: Compliance og kronikere Medicingennemgang - plejesektor Eksisterende ydelse: ”Medicingennemgang på plejehjem og i hjemmeplejen” Projekter: Plejehjem og ældre

4 Erfaringer fra projekter (Pharmakon) Plejehjem og ældre Bedre brug af medicin i hjemmepleje og på plejehjem Bedre brug af medicin på plejehjem – Rødovre Bedre medicinanvendelse på plejehjem Brugerdreven innovation på Plejecenter Sølund Patientsikkerhed på bosteder Albertslund-projektet Apotekets ældreservice Compliance og kronikere Medicingennemgang med compliancerettet rådgivning Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Implementering af lægemiddelbehandlinger for brugere af blodtryksmedicin Astmaprojektet

5 Øvrige erfaringer fra lokale projekter Århus Odense Gladsaxe Nykøbing Sj. Lyngby- Tårbæk Vejle Otterup Ålborg Ringkøbing Give Tårnby Esbjerg

6 Praktiske erfaringer med medicingennemgang i apoteksregi AktivitetAntal gennemførte MGG Projekter på plejehjem810 Projekter vedr. compliance835 Øvrige lokale projekter926 ++ Kommunale aftaler110* Total2641 *Lyngby Tårbæk kommune, Ørbygaard plejehjem

7 Uddannelse i medicingennemgang Masterniveau Medisam Master of Drug Management Efter- og videreuddannelse Kurser til apoteksfarmaceuter Klinisk videreuddannelse Internationale uddannelser Projekter Farmaceutisk Omsorg Plejehjem Compliance

8 Antal, der har gennemført uddannelse UddannelseAntal gennemførte Masterniveau Medisam (2008- ) 249 (2011 169 stk.) Efter- og videreuddannelse Apotekskurser (fra 2007) 153 Klinisk videreuddannelse (1996- ) 232* Projekter Plejehjemsprojekter 22 Complianceprojekter 83 Total 739 (+169) *støtter op omkring MGG, primære deltagere er sygehusfarmaceuter

9 Kilder Tværgående analyser af projekter om medicingennemgang i Danmark Pia Knudsen og Charlotte Rossing www.pharmakon.dk Medicingennemgang i almen praksis Dorthe Glintborg (IRF) Månedsskrift for praktisk lægegerning januar 2011/1 Modeller for medicingennemgang i dansk primærsektor Linda Thomsen, Charlotte Rossing, Hanne Herborg, Annemarie Hellebæk og Bente Overgaard Larsen Under udarbejdelse

10 Hvorformedicingennemgang? Redskab til implementering af sikker og rationel lægemiddelbehandling Revision af ordineret medicin Implementering hos patienten – compliance Identificering af lægemiddelrelaterede problemer Evidens for apoteksbaseret medicingennemgang viser helbredsgevinster, reducerede kontakter til sundhedsvæsenet samt besparelser (Ældreprojektet, 2001) Der er et behov: Kommunal efterspørgsel på gennemgang af deres borgeres lægemiddelbehandling

11 Danske definitioner på medicingennemgang En struktureret og kritisk gennemgang af patientens medicin med det formål at optimere den medicinske behandling (Region Midt 2010; Glintborg 2011) Medicingennemgang som en gennemgang af patientens medicin med det formål at bidrage til at forebygge, identificere og løse lægemiddelrelaterede problemer samt at bidrage til en mere rationel behandling (Dansk Selskab for Patientsikkerhed 2010)

12 Internationale definitioner A structured, critical examination of a patient’s medicine with the objective of reaching an agreement with the patient about treatment, optimising the impact of medicines, minimising the number of medicin-related problems, and reducing waste (Medicines Partnership; UK) En evaluation of a patient’s medicine with the aim of optimising the outcome of medicine therapy by detecting, solving and preventing drug-related problems (Pharmaceutical Care Network Europe)

13 Teoretisk baggrund for medicingennemgang Rationel ordination Valg af det for patienten rigtige lægemiddel, som mest effektivt behandler og afhjælper den pågældende sygdom og/eller sygdomssymptomer og derved mest effektivt kan udfylde det behandlingsmål, som formelt eller uformelt er sat op for det individuelle behandlingsforløb (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2010) Rationel farmakoterapi Formålet er at sikre, patienten ordineres den lægemiddelbehandling, som giver mulighed for størst mulig effekt med færrest mulige og mindst alvorlige bivirkninger og til lavest mulige behandlingspris

14 Teoretisk baggrund for medicingennemgang Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse (pharmaceutical care) Ansvarlig tilvejebringelse af lægemiddelbehandling med det formål at opnå bestemte resultater, der forbedrer patientens livskvalitet (Hepler, Strand 1990) Compliance og concordance Compliance: Graden af overensstemmelse mellem patientens faktiske medicinindtagelse og den ordinerede behandling, udgangspunkt i efterlevelse Concordance: Formål at sikre implementering af behandling gennem opbygning af fælles mål med patienten

15 Modeller for medicingennemgang Modeller for medicingennemgang i dansk primærsektor Linda Thomsen, Charlotte Rossing, Hanne Herborg, Annemarie Hellebæk og Bente Overgaard Larsen Under udarbejdelse

16 Formål At beskrive danske modeller for medicingennemgang anvendt i projekter og drift Formål med MGG Struktur og proces for MGG Evidens for MGG Primær sundhedssektor og sektorovergange

17 Metode Litteratur- og dokumentsøgning Sommeren 2010 Danske databaser: Apotekernes dokumentationsdatabase, Dansk Sundhedsinstituts Biblioteksdatabase, Google Internationale databaser: PubMed og International Pharmaceutical Abstracts (IPA) Andre: Sundhedsstyrelsen, Danmarks Apotekerforening, Institut for Rationel Farmakoterapi, hjemmesider for regioner, www.sundhed.dkwww.sundhed.dk Søgeord: Medicingennemgang, lægemiddelrelaterede problemer, opfølgende hjemmebesøg og rationel ordination

18 Afdækning af praktiske erfaringer med medicingennemgang Interviews med 8 nøglepersoner Danmarks Apotekerforening IRF Det Farmaceutiske Fakultet Almen praksis Hospital Kommune Kvalificering af søgning

19

20 Patientcentreret medicingennemgang Gennemgang af patientens medicinske behandling Teknisk gennemgang af patientens medicinprofil Opportunistisk gennemgang af ordination

21 Model 1 - ustruktureret Opportunistisk ad hoc gennemgang af ordination FormålRationel ordination Fokus Lægemidlet Nødvendigt datagrundlag Recepten Antal projekter5 Antal tiltag i drift4 EvidensKontrollerede randomiserede studier / beskrivende studier Patientmateriale-

22 Evalueringsresultater ved model 1 5 projekter Optimering af enkeltordinationer i almen praksis Medicinafstemning ved udskrivelse fra sygehus Følge hjem-ordninger Receptkorrektioner Redskaber Basislister, Ordiprax, nationale rekommandationslister, medicin.dk, interaktionsdatabasen, publikationer fra regionale lægemiddelkonsulenter, tjek dosiskort, kontrol ved receptfornyelser, opdatering af medicinlister ved indlæggelse Følge hjem-ordningen viser sparede genindlæggelser ved medicinoptimering ved udskrivelse

23 Model 2 - struktureret Teknisk gennemgang af patientens medicinprofil FormålRationel farmakoterapi FokusEnkeltbehandlinger Nødvendigt datagrundlag Medicinprofilen Antal projekter8 Antal tiltag i praksis3 EvidensBeskrivende undersøgelser Patientmateriale82 [42-285]

24 Evalueringsresultater ved model 2 Projekter Regionalt forankrede Ofte samarbejdsprojekter forankret i almenpraksis, med samarbejde med farmaceut i 3 tilfælde Målgrupper for MGG er: polyfarmaci, komplekse medicinske behandlinger, sektorovergange, plejehjem og hjemmepleje Drift I almen praksis Evalueringen - fundet lægemiddelrelaterede problemer, forelagt læge og implementeret af læge samt tid

25 Model 3 - struktureret Gennemgang af patientens medicinske behandling FormålKvalitetssikret lægemiddelanvendelse FokusPatientens samlede behandling Nødvendigt datagrundlag Medicinprofil Kliniske data 3A: Adgang til lægejournaler 3B: Adgang til plejejournaler Antal projekter3A: 1; 3B: 4 Antal tiltag i praksis3A: 0; 3B: 1 Evidens3A: -; 3B: Beskrivende Patientmateriale3A: -; 3B:

26 Evalueringsresultat model 3 Projekter Adgang til kliniske data eller plejejournaler (fx plejehjem) Igangværende projekter Målgrupperne er: Beboere på plejehjem/bosteder, nye beboere eller beboere på definerede behandlinger (analgetika, psykofarmaka, antidiabetica) Fokus på samarbejde mellem farmaceuter og plejehjem/ bosteder Altid opfølgning Læge inddrages kun, hvis der er brug for lægemiddelændringer Evalueringen – forekomst af lægemiddelrelaterede problemer, implementerede løsninger, tid og tilfredshed

27 Model 4 – struktureret Patientcentreret medicingennemgang FormålImplementering af lægemiddelbehandling FokusPatientens lægemiddelanvendelse Nødvendigt datagrundlag Medicinprofilen Kliniske data Patienten 4A: kort ydelse 4B: forløbsydelse med fokus på egenindsats Antal projekter4A: 8; 4B: 6 Antal tiltag i drift4A: 4; 4B: 1 Evidens4A: Beskrivende; 4B: Kontrolleret randomiseret og beskrivende Patientmaterialer4A: 72 [10-290]; 4B: 416 [23-563]

28 Evalueringsresultater model 4 Projekter Farmaceuter Møder patienterne, hvor de er Patienterne er altid medspillere Ofte complianceproblemstillinger Altid opfølgning Drift I lægepraksis Evalueringen – lægemiddelrelaterede problemer og compliance, helbredsstatus, symptomer, selvoplevet handlekompetence og concordance, viden - mindre fokus på behandlingens pris. Økonomiske effektmål: tid, medicinomkostninger, sygedage, kontakter til sundhedsvæsenet

29 Målgrupper for medicingennemgang

30

31 Målgrupper Polyfarmaci Flere sygdomme Ikke rutinemæssigt i konsultation Sektorovergange Kronikerforløb Overgang til plejehjem/hjemmepleje Opstart af dosisdispensering Målret indsatsen – ikke medicingennemgang til alle, men til dem, der vinder ved det

32 Leverandører af medicingennemgang Farmaceuter Læger Sygeplejersker Apoteker Almen praksis Kommuner Regioner Klinikker Sygehuse/ambulatorier

33 Glintborg, 2011 Den praktiserende læges rolle i medicingennemgangen Der er i forvejen mange aktører på banen. Især farmaceuterne kan og vil tilsyneladende gerne påtage sig rollen med medicin- gennemgang, og almen praksis har jo rigeligt at se til, så hvorfor ikke overgive opgaven til farmaceuterne? Hvad enten man finder dette fristende eller skræmmende, er det vigtigt at slå fast, at den praktiserende læges rolle i medicin- gennemgang er central, men det udelukker ikke, at andre faggrupper kan bidrage med lægemiddelfaglig viden – og ikke mindst til at få ydelsen i system i en travl hverdag.

34 Konklusion Der findes forskellige modeller for medicingennemgang med forskellige formål, udbredelse og systematik indlejret Evidens varierer for modellerne De adresserer forskellige behov og problemstillinger og kan supplere hinanden alt efter hvad behovet er Fokus på implementering af behandlinger gennem fokus på samspillet mellem alle aktører i medicinerings-processen Patienter og professionelle Meget kører stadig i projektsammenhæng

35 Budskaber til farmaceuten Vær ikke bange for projekter Samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle betyder meget Se jer som underleverandør til fx plejehjem Plejehjem tager kontakt til lægerne 80:20 reglen Husk at kommunikere diplomatisk, vær en partner og ikke medicinpoliti Sørg for at være fagligt klædt på til dialogen Lægemiddelfagligt

36 Der er et behov – grib det!

37 Fra medicingennemgang til medicinomsorg

38 Fra Medicingennemgang til medicinomsorg Dialog med kommuner København, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg, Hillerød og Rødovre MGG var mange steder en lægeydelse Signalere samarbejde og apotek som underleverandør til kommune/plejehjem Medicinomsorg Farmaceutisk omsorg Sygeplejefaglig omsorg Omsorg for borgerens medicinske behandling

39 Hvad er Medicinomsorg? Medicinomsorg er en klinisk farmaceutisk ydelse fra apoteket Medicinomsorg gennemføres i samarbejde mellem sygeplejerske og apoteksfarmaceut Det omfatter en gennemgang af borgerens medicinering og en efterfølgende medicin- dialog mellem de to parter Datagrundlag BBM-observationer Symptom og diagnoseskema Medicinskema fra plejehjem

40 Støtteredskaber til opfølgning BBM-journal Tjekliste 4 40 Ældre borgere Medicin- gennemgang i almen praksis Medicinansvarligt personale forbereder medicinomsorg Plejepersonale (SSA) observerer Apoteksfarmaceut Medicinomsorg (MO) Praktiserende læge Støtteredskaber observation BBM-journal Tjekliste 1 Tjekliste 2 Støtteredskaber MO BBM-journal Tjekliste 2 Tjekliste 3

41 Virkningsevaluering

42 Sikker og effektiv medicinbrug Medicin Helbred og symptomer Livstil Sundheds system Netværk Vaner Motivation Viden


Download ppt "Medicingennemgang i Danmark - hvor langt er vi? Charlotte Rossing Afdelingsleder Forskning og Udvikling Apotek og primærsundhedssektor Pharmakon."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google