Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykologiens idéhistorie: 3

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykologiens idéhistorie: 3"— Præsentationens transcript:

1 Psykologiens idéhistorie: 3
Anders Dræby Sørensen Anders Dræby Sørensen,

2 Forløbets program Hvorfor psykologiens idéhistorie
Antik og før-moderne psykologi Mod en ny psykologi i det 17. og 18. århundrede Psykologi i det 19. århundrede Psykologi i første halvdel af det 20. århundrede Psykologi i anden halvdel af det 20. århundrede og det 21. århundrede Anders Dræby Sørensen,

3 Faglig hjemmeside: www. andersdraeby. com Klinik hjemmeside: www
Faglig hjemmeside: Klinik hjemmeside: Anders Dræby Sørensen,

4 Opsamling Anders Dræby Sørensen,

5 1800-tallet 1. Eksistensfilosofisk psykologi Nietzsche, Kierkegaard
Det enkelte menneske Blive sig selv Valg og ansvar 2. Evolutionspsykologi Galton (& Spencer & Darwin) Menneskets psykologi er evolutionært bestemt og kan måles som intelligensevne mv. 3. Frenologi Gall Psykiske egenskaber er bestemte af kraniets ydre form 4. Psykofysik Fechner Ikke lineær relation imellem psykiske følelser og fysiologiske sansninger Anders Dræby Sørensen,

6 1800-tallet 5. Introspektionisme Wilhelm Wundt
Relation imellem fysiologisk stimuli og bevidsthedsmæssig/ perceptionsrespons 6. Refleksiologi Ivan Sechenov & Ivan Pavlov Tilegnede reflekser er indlærte og betingede 7. Massepsykologi Gustav le Bon Folkemasser udvikler kollektive reaktionsmønstre samt en fælles, overordnet bevidsthed. 8. Folkepsykologi Folket har en kollektiv psyke, der udtrykker gruppens historisk-psykiske liv Anders Dræby Sørensen,

7 1900-tallet 9. Behaviorisme John Watson, Burrhus Frederich
Adfærd som psykens grundlag Bevidstheden som black box Stimulus-Respons Klassisk og operativ betingning 10. Neobehaviorisme Clark Hull, Edward Tolman Mellemliggende variable mellem S-R, som ikke kan observeres direkte, drift eller kognition 11. Pragmatisme og funktionalisme William James, John Dewey, Edward Thorndike Bevidstheden er organismens funktionelle aktivitet, der har en praktisk funktion ved at lede tilpasning til omgivelserne 12. Kulturhistorisk psykologi/ virksomhedsteori Lev Vygotsky, Aleksej Leontjev Psykiske funktioner skabes på baggrund af kulturens samspil med de naturlige funktioner vi er født med. Zonen for den nærmeste udvikling Anders Dræby Sørensen,

8 1900-tallet 13. Gestaltpsykologi
Edgar Rubin, Christian von Ehrenfels, Carl Stumpf, Max Wertheimer, Kurt Koffka & Wolfgang Köhler Perception af helhed som andet og mere end del Helhedsdannelse følger bestemte love 14. Feltteori Kurt Lewin Psykologiske processer er udtryk for kræfter, der indvirker på personen inden for det psykologiske felt Personen og dens livsrum udgør et felt / livsrum Anders Dræby Sørensen,

9 1900-tallet 14. Fænomenologi Franz Brentano, Edmund Husserl
Deskriptiv psykologi Oplevelsen/erfaringen af fænomener Erfaringens essens Transcendentalt subjekt 15. Eksistentiel fænomenologi Ludwig Binswanger (& Martin Heidegger) Personens oplevelse i sin livsverden Angst og forkrympning af væren-i-verden Anders Dræby Sørensen,

10 Humanvidenskabelig psykologi psykoanalyse
Psykologien har fokus på DRIFTER og det UBEVIDSTE Almenpsykologisk forståelse af personlighed og udvikling Klinisk anvendelse af psykologien til behandling af neuroser: Sigmund Freud Anna Freud Med linjer til: Carl Gustav Jung Alfred Adler Anders Dræby Sørensen,

11 Humanvidenskabelig psykologi psykoanalyse
Jean-Martin Charcot( ) Skelnen mellem hysteriske symptomer og skader i nervesystemet Hysteri fremkaldt af psykisk traume Mentale forestillinger kan medføre kropslige forandringer Hypnose med hysteriske patienter som moderne exorcisme Joseph Breuer ( ) Talekur med Anna O. En katarsisk metode, idet symptomer på lammelse forsvandt idet patienten (Bertha Pappenheim) fortalte dem til Breuer. Anders Dræby Sørensen,

12 Humanvidenskabelig psykologi psykoanalyse
Sigmund Freud ( ) Interesse i forholdet mellem nerveystemets funktion og menneskets psykiske liv Freud 1: Forførelsesteorien 1896: Hysteriens årsag var incestuøst misbrug i barndommen Anders Dræby Sørensen,

13 Humanvidenskabelig psykologi psykoanalyse
Freud 2: Driftsteori og topografisk model Cirka De seksuelle begivenheder er fundet sted i fantasien De psykiske processer har et fysiologisk grundlag i drifterne, der søger behovstilfredsstillelse Psykisk forsvar Psyken er et energisystem med egodrifter (bevarelse af liv) og seksualdrifter Fortrængning af impulser til det ubevidste, der kommer frem i forklædt form Drømmen som kongevejen til det ubevidste Ødipus komplekset Anders Dræby Sørensen,

14 Humanvidenskabelig psykologi psykoanalyse
Psykoseksuel udvikling Den orale fase (0-18 mdr) Den anale fase (18 mdr-3 år) Den falliske/ødipale fase (3-6 år) Latensfasen (5-12 år) Den genital fase (13 år-) Anders Dræby Sørensen,

15 Humanvidenskabelig psykologi psykoanalyse
Freud 3: Strukturel model Cirka 1920/3-1939 Livsdrift og dødsdrift Kulturens byrde Overjeg som kontrollerende og dømmende funktion Jeg’et varetager styrende og regulerende funktioner Id’et som det primitive urinstinkt, der varetages af drifter Anders Dræby Sørensen,

16 Humanvidenskabelig psykologi psykoanalyse
Egopsykologi Anna Freud ( ) Forsvar mod angst gennem forsvarsmekanismer: Fortrængning Benægtelse Reaktionsdannelse (giver udtryk for motiv, der er modsat det jeg har) Projektion Forskydning (af føleler og motiver til en anden person) Rationalisering Intellektualisering Identifikation Sublimering Anders Dræby Sørensen,

17 Humanvidenskabelig psykologi Analytisk psykologi
Carl Gustav Jung ( ) Libido er en generel kraft, der gennemstrømmer det psykiske liv Mennesket har en iboende trang til individualisering, hvor det integrerer sine forskellige sider Man kommer i berøring med Personaen (masker vi påtager os) Skyggen (de sider, vi ikke vil være ved) Modsatkønnetheden (Anima og animus) i forsøget på at blive et helstøbt menneske i kontakt med Selvet. Anders Dræby Sørensen,

18 Humanvidenskabelig psykologi individualpsykologi
Alfred Adler ( ) Barnet er hjælpeløst og udvikler mindreværdsfølelse – kan lede til mindreværdskompleks Barnet vil udvikle en livsstil på baggrund af sine tanker om fremtiden og erfaringer fra fortiden. Barnet kan udvikle fejltilpasning, hvis dets ønsker og planer ikke er i overensstemmelse med de sociale realiteter Barnet anstrenger sig for at opnå overlegenhed ift omgivelserne, viljen til magt, men også at indgå i et socialt fællesskab Mennesket har mulighed for at foretage valg og er ansvarligt for sit eget liv Anders Dræby Sørensen,

19 Samfundsvidenskabelig psykologi Psykoanalytisk kulturpsykologi
Sigmund Freud - Kulturens byrde (1930) Tilfredsstillelse af seksualitet og aggression er centralt for individets udvikling Kulturens idealer og krav lægger låg på drifter Tæmningen er nødvendig for det sociale fællesskab Sublimering som arbejdskraft Kulturens byrde kan give angst og ubehag Anders Dræby Sørensen,

20 Samfundsvidenskabelig psykologi Psykoanalytisk kulturpsykologi
Wilhelm Reich ( ) Orgasmens funktion er at udlede livsenergi. Fortrænges den giver det livsødelæggende angst og destruktivitet (Die Funktion des Orgasmus (Orgasmens funktion), 1927/42) Seksualmoralens frembrud i den patriarkalsk-autoritære kultur og dens aktuelle kapitalistiske udformning (dens familieform, boligforhold, ægteskabs- og seksualmoral) skaber seksuelle konflikter som giver neuroser (Der Einbruch der Sexualmoral (Seksualmoralens frembrud), 1932) Anders Dræby Sørensen,

21 Samfundsvidenskabelig psykologi Psykoanalytisk kulturpsykologi
Wilhelm Reich ( ) Skabe et samfund uden undertrykkelse Oplyse borgerne om seksualitet og prævention Skabe økonomiske rammer, så seksuallivet gøres frit Anders Dræby Sørensen,

22 Samfundsvidenskabelig psykologi Psykoanalytisk kulturpsykologi
Wilhelm Reich ( ) Massenpsychologie des Fascismus (Fascismens massepsykologi), 1930 Under stabile socioøkonomiske forhold bliver ubevidste følelseskonflikter holdt i en autoritær og neurotisk balance. Efter økonomisk krise kan de fascistiske ledere spille på infantile og destruktive følelser af had, selvforagt og foragt for andre, underkastelses- og herskerlyst samt længsler efter frihed og sammenhold. Anders Dræby Sørensen,

23 samfundsvidenskabelig psykologi amerikansk socialpsykologi
Sociologi 1800/1900-tallet Auguste Comte (1798–1857), Karl Marx (1818– 1883), Émile Durkheim (1858–1917), Max Weber (1864 – 1920) Menneskets sociale relationer og opfattelser som resultat af samfundet Socialpsykologi 1900-tallet Menneskets sociale relationer og opfattelser som resultat af deres psykologiske udvikling Anders Dræby Sørensen,

24 samfundsvidenskabelig psykologi social behaviorisme
George Herbert Mead ( ) Mind, Self, and Society (1934) Individet udfører sociale handlinger og opfatter, hvordan andre mennesker reagerer på dem. Interaktion som oprindelse til udvikling af individets bevidsthed, sprog og selvopfattelse Den sociale samhandlings grundlæggende dynamik er gensidig afsendelse, modtagelse og fortolkning af symboler og mening i andres handlinger og/eller udsagn Anders Dræby Sørensen,

25 samfundsvidenskabelig psykologi social behaviorisme
George Herbert Mead ( ) Mind, Self, and Society (1934) Sindet og selvet opstår som et resultat af adfærd Sindet: Menneskers evne til at afprøve eller forestille sig mulige handlingslinjer Selvet: Vores evne til at se os selv som objekter i en situation gennem aflæsning af andres gestus Jeg’et: Den spontane og handlingsrettede del Mig’et: Individets samlede erfaringer og internaliserede normer Anders Dræby Sørensen,

26 samfundsvidenskabelig psykologi symbolsk interaktionisme
Herbert Blumer ( ) Vi reagerer ikke på andre menneskers adfærd men på vores tolkning/opfattelse af deres adfærd. Menneskelig samhandlen sker gennem Symboler Tolkning og opfattelse Meningsbeskrivelse af andre menneskers adfærd Vi angiver positioner i den sociale struktur gennem navne og meninger Vi forhandler den sociale orden ud fra adfærdsmønstre og magtstrukturer (f.eks. kønsstruktur i hjemmet) Anders Dræby Sørensen,

27 samfundsvidenskabelig psykologi feltteori og interaktionistisk socialpsykologi
Kurt Lewin ( ) Livsrummet: Det psykologiske felt, hvori personen selv og dennes omgivelser og psykiske virkelighed indgår Interaktion: Socialpsykologien må medtage de måder, hvorpå menneskers kognitive repræsentationer af faktorer i det sociale miljø har indflydelse på deres adfærd Kontekst: Psykiske processer kan kun forstås i den sammenhæng, hvori de indgår Anders Dræby Sørensen,

28 samfundsvidenskabelig psykologi feltteori og interaktionistisk socialpsykologi
Kurt Lewin ( ) Eksperiment med lederstil Autoritær lederstil: Misfornøjelse og besvær Laissez-Faire lederstil: Manglende planer og gennemførelse Demokratisk lederstil: Godt samarbejde Anders Dræby Sørensen,

29 samfundsvidenskabelig psykologi Amerikansk gruppepsykologi
Solomon Asch ( ) Eksperiment med konformitet E1 kortere, længere eller lig med E2 Cirka 100 % umiddelbar vurdering i overensstemmelse med fysiske forhold Forhåndsinstruerede personer giver vurderinger imod perceptuelle indtryk, hvorefter ¾ af de øvrige personer følger dem. Anders Dræby Sørensen,

30 6. Psykologi i anden halvdel af det 20. århundrede og det 21
6. Psykologi i anden halvdel af det 20. århundrede og det 21. århundrede Anders Dræby Sørensen,

31 Humanvidenskabelig psykologi humanistisk psykologi
Fokus på menneskets potentiale og selvrealisering Det enkelte menneske som person Udgangspunkt i det sunde menneske Carl Rogers Abraham Maslow Charlotte Bühler Gordon Allport Kurt Goldstein Anders Dræby Sørensen,

32 Humanvidenskabelig psykologi Humanistisk psykologi
Carl Rogers ( ) Den tredje kraft efter behaviorisme og psykoanalyse Fokus på det menneskelige potentiale og det helhedsmæssige Mennesket vil stræbe efter selvrealisering Psykisk lidelse skyldes at mennesket bliver forhindret i sin selvudfoldelse Kreativitet og frihed som væsentlige for selvudfoldelse Anders Dræby Sørensen,

33 Humanvidenskabelig psykologi humanistisk psykologi
Abraham Maslow ( ) Niveau 1-3: Homeostatiske mangelbehov, der opstår når individet mangler noget Niveau 4-5: Vækstbehovene for selvhævdelse og for selvrealisering træder i baggrunden, hvis et eller flere af mangelbehovene ikke er dækket. Anders Dræby Sørensen,

34 Humanvidenskabelig psykologi Humanistisk psykologi
Gordon Allport ( ) Mennesket ikke reduceres til en sum af biologiske dispositioner eller tillærte vaner Hvert individ må forstås og respekteres som en unik, kompleks og dynamisk personlighed. Centralt står personens værdier og mål i livet Personlighedstræk er en stabil og vedvarende måde at være på: Kardinaltræk (personens dominerende lidenskaber, som behov for berømmelse mv.) Generelle træk (som alle har i et vist omfang, f.eks. Ærlighed) Sekundære træk (kun i et vist omfang som f.eks. smag for et eller andet) Anders Dræby Sørensen,

35 Humanvidenskabelig psykologi eksistenspsykologi
Menneskets eksistens som central for psyken Angst som afgørende for udvikling Fokus på frihed, mening og valg Viktor Frankl Rollo May Irvin D. Yalom Emmy van Deurzen Bo Jacobsen Anders Dræby Sørensen,

36 Humanvidenskabelig psykologi eksistenspsykologi
Viktor E. Frankl ( ) Viljen til mening Meningsløshed Mening gennem Kald Relationer Spiritualitet Anders Dræby Sørensen,

37 Humanvidenskabelig psykologi eksistenspsykologi
Viktor E. Frankl ( ) Realisering af livsværdier Oplevelse Hengivelse Skabelse Logoterapi Anders Dræby Sørensen,

38 Humanvidenskabelig psykologi eksistenspsykologi
Rollo May ( ) Angst fra en oplevet trussel mod psykisk eller fysisk tryghed Individet, der ikke kan konfrontere angst udvikler neurotisk angst Konformitet er undvigelse af angst og liv Udvikling sker ved at konfrontere angst Betoning af kreativitet, mod og frihed Anders Dræby Sørensen,

39 Humanvidenskabelig psykologi eksistenspsykologi
Irvin D. Yalom Menneskelivet har fire grundvilkår: Vi skal dø Vi er alene Vi har frihed Vi skal selv finde mening Undvigelse medfører neuroser Anders Dræby Sørensen,

40 Humanvidenskabelig psykologi eksistenspsykologi
Emmy van Deurzen Livet er en konstant kamp Lykke er undtagelse snarere end regel Hvis vi lever efter ideal om velbehag udvikler vi ikke livsduelighed Kunsten at leve livet kan læres Vi må leve efter vores egne værdier, overbevisninger og evner Anders Dræby Sørensen,

41 Humanvidenskabelig psykologi eksistenspsykologi
Bo Jacobsen Livet indeholder dilemmaer og kriser, som giver mulighed for udvikling Livet kræver både medgangs- og modgangsevne Livet kræver både aleneværen og kærlighed Anders Dræby Sørensen,

42 Humanvidenskabelig psykologi nyere psykoanalyse
Psykologisk fokus på relationer og det ubevidste Mennesket er ikke primært styret af drifter mod lyst men Melanie Klein Donald Winnicott Otto Kernberg John Bowlby Heinz Kohut Stephen Mitchell Peter Fonagy Anders Dræby Sørensen,

43 Humanvidenskabelig psykologi Nyere psykoanalyse
Objektrelationsteori Klein, Winnocott, Fairbarn, Kernberg etc. Vores relationsmåder er formet af tidligere relationer, samspillet med moren er prototypen Den primitive psyke antages at bestå af indre objekter, som er farvet af barnets affekttilstande, fx et tilfredsstillende bryst, et trøstende bryst Anders Dræby Sørensen,

44 Humanvidenskabelig psykologi Nyere psykoanalyse
Objektrelationsteori Barnet anvender de indre objekter som basisenheder i fantasi og tænkning, hvilket indebærer, at objekternes indbyrdes relationer, er fremherskende træk i alle primitive psykiske processer. Anders Dræby Sørensen,

45 Humanvidenskabelig psykologi Nyere psykoanalyse
Tilknytningsteori John Bowlby, Mary Ainsworth Børns stærke emotionelle bånd til deres primære omsorgspersoner. Tilknytning er et basalt, evolutionært udviklet behov, der sikrer, at et barn opholder sig tæt på sine forældre Tilknytningsbegrebet beskriver også relationer mellem voksne, f.eks. i kærlighedsrelationer. Anders Dræby Sørensen,

46 Humanvidenskabelig psykologi Nyere psykoanalyse
Tilknytningsteori John Bowlby, Mary Ainsworth Kvaliteten af tilknytning er grundlag for en indre arbejdsmodel for relationer, en integreret del af barnets personlighed, der fungerer som guide for fremtidige tætte relationer. Sikker base for udforskning af verden Tryg eller utryg tilknytning Anders Dræby Sørensen,

47 Humanvidenskabelig psykologi Nyere psykoanalyse
Selvpsykologi Heinz Kohut Selvet som en samlende, organiserende instans i personligheden Udviklingen af selvet sker i et tæt, empatisk samspil med et selvobjekt — dvs. en anden person, ofte moderen, hvis tilstedeværelse er nødvendig for barnets oplevelse af at være intakt. Anders Dræby Sørensen,

48 Humanvidenskabelig psykologi Nyere psykoanalyse
Selvpsykologi Personlighedsforstyrrelser er betinget af en mangeltilstand forårsaget af et manglende empatisk selvobjekt i barndommen Dvs. narcissisme og borderline mv. viser mangler i et uudviklet selv, der bl.a. ses ved identitetsproblemer, tomhedsfølelser og svingende selvfølelse Anders Dræby Sørensen,

49 Humanvidenskabelig psykologi Nyere psykoanalyse
Mentaliseringsteori Peter Fonagy mv. Mentalisering er at forstå andres og egen adfærd ud fra de mentale tilstande, der kan ligge bag. Vi mentaliserer, når vi er alene, og når vi interagerer med andre mennesker, dvs. overvejer vores egne og andres mentale baggrunde Anders Dræby Sørensen,

50 Humanvidenskabelig psykologi Nyere psykoanalyse
Mentaliseringsteori Mentalisering har betydning for samspillet mellem mennesker. Evnen til at mentalisere er helt central, når vi indgår i relationer med andre. Når vi mentaliserer, kan vi bedre forstå og sætte os ind i hinandens mentale tilstande, herunder vore egne. Evnen til at mentalisere er en forudsætning for at have vedvarende meningsfulde relationer og en stabil selvfølelse Udvikling af evnen til at mentalisere afhænger i høj grad af de tidlige følelsesmæssige samspil, som barnet har med sin mor eller en anden primær omsorgsperson. Anders Dræby Sørensen,

51 Humanvidenskabelig psykologi Nyere psykoanalyse
Gruppeanalyse Wilfred Bion – Erfaringer i grupper, 1961 Ubevidste processer i grupper I enhver gruppe er to grupper til stede: Arbejdsgruppen Grundantagelses gruppen Arbejdsgruppen bestemmer gruppens funktion ud fra dens opgave Anders Dræby Sørensen,

52 Humanvidenskabelig psykologi Nyere psykoanalyse
Gruppepsykologi Tre grundantagelser bag grupper: Afhængighed Gruppen søger sikkerhed gennem beskyttelse fra et individ (lederen e.l.) Lederen har en tendens til at blive idealiseret, og gruppemedlemmerne er passive. Vrede over afhængighed kan føre til, at gruppemedlemmerne styrter lederen og vælger en ny Anders Dræby Sørensen,

53 Humanvidenskabelig psykologi Nyere psykoanalyse
Gruppepsykologi Tre grundantagelser bag grupper: 2. Kamp-flugt Gruppen er baseret på antagelsen om, at den må opretholde sig selv for enhver pris, og dette gøres enten ved at flygte fra eller bekæmpe nogen Lederen af gruppen er én, der kan mobilisere gruppen i kamp eller flugt Anders Dræby Sørensen,

54 Humanvidenskabelig psykologi Nyere psykoanalyse
Gruppepsykologi Tre grundantagelser bag grupper: 3. Parring Gruppen er baseret på antagelsen om, at den er til for ”reproduktion”. To medlemmer får denne opgave mens de andre lytter og afventer Anders Dræby Sørensen,

55 Naturvidenskabelig psykologi kognitive tilgange
Fokus på kognition og kognitive processer som centrale for psyken Kognition er de psykiske processer, hvorigennem vi bearbejder information fra omverdenen Kybernetik Kognitivisme Kognitiv psykologi Positiv psykologi Anders Dræby Sørensen,

56 Naturvidenskabelig psykologi Kognitiv strukturalisme
Jean Piaget ( ) Tænkning er en aktivitet, der bygger på kognitive strukturer, som konstruerer individets verdensbillede Strukturer, skemaer, udvikles i mødet med omverden Individet stræber efter ligevægt mellem assimilation (passe ind i nuværende) og akkomodation (tilpasning til omgivelser) Udvikling forløber i stadier, der følger hinanden i bestemt rækkefølge Anders Dræby Sørensen,

57 Naturvidenskabelig psykologi Kognitiv strukturalisme
Jean Piaget, Udviklingsstadier: Senso-motorisk fase: 0 – 2 år: Barnet udvikler sansninger og bevægelser, cirkelreaktion: Medfødte reflekser: sutte, gribe. Præoperationelle fase 2– 6 år. Egocentrisk – ens situation kan opleves anderledes, den det barnet selv tænker. Irreversibel. Animisme: tror på alt i naturen er levende og indeholder en sjæl vilje eller kraft Intuitiv Anders Dræby Sørensen,

58 Naturvidenskabelig psykologi Kognitiv strukturalisme
Jean Piaget, Udviklingsstadier: Konkret- operationel fase 6-11 år Logisk og systematisk tænkning Konservation. Ser –antal og længde, på trods af forskellig størrelse – forstås mængden Kan tænke reversibel - huske baglæns. Decentrering, se en situation i flere perspektiver. Formelt –operationelle fase 11år - Hypotetisk tænkning. Forudsige en situation. Abstrakt tænkning. Tænke logisk Anders Dræby Sørensen,

59 Naturvidenskabelig psykologi kognitiv psykologi og neuropsykoogi
Studie af intellektuelle erkendelsesprocesser Studier af kunstig intelligens Skemaer som kognitive strukturer Kognitionens neurale grundlag Udforskning af hjernens funktioner og deres betydning for hukommelse, tænkning, perception, bevidsthed etc. Anders Dræby Sørensen,

60 Naturvidenskabelig psykologi kognitiv terapi
Aaron Beck mv. Tanker påvirker adfærd og følelser Indre skemaer Funktionel og tilpasset eller dysfunktionel og utilpasset Anders Dræby Sørensen,

61 Naturvidenskabelig psykologi kognitiv adfærdsterapi
Christine Padesky mv. Tanker, adfærd, følelser og fysik påvirker hinanden Indre skemaer og overbevisninger Livsstrategier og adfærd opretholder og forstærker skemaer Livsbegivenheder Anders Dræby Sørensen,

62 Naturvidenskabelig psykologi skematerapi
Jeffrey Young mv. Skemaer bag personlighedsforstyrrelser udviklet i tidlig alder gennem mangler i tilknytning Maladaptiv coping stil Anders Dræby Sørensen,

63 Naturvidenskabelig psykologi positiv psykologi
Martin Seligman mv. Studiet af menneskets psykiske sundhed og trivsel positive tilstande (kaldet positive emotioner) 2) positive træk (kaldet engagement) 3) positive relationer 4) positive fællesskaber (kaldet mening) 5) optimal menneskelig funktion. Anders Dræby Sørensen,

64 Naturvidenskabelig psykologi evolutionspsykologi
Studiet af kognition og adfærd fra en evolutionær synsvinkel. Evolutionspsykologi ser på mennesket som et socialt dyr, der har tilpasset sig omgivelserne. Tilpasningen er blevet lagret i hjernen. Hjernen giver os budskaber om, hvad vi bør tænke, føle og gøre. Fokuserer normalt på adfærd de fleste mennesker deler. Nogle af de mere almindelige områder er sex, voldelig adfærd, og social adfærd. Anders Dræby Sørensen,

65 Naturvidenskabelig psykologi Kybernetik og autopoiese
Norbert Wiener, Humberto Maturana og Francisco Varela: K: Studiet af naturlige eller konstruerede systemer, som virker på basis af tilbagekobling, dvs. feedback. Positiv og negativ feedback virker tilbage på et homeostatisk system AP: Det centrale ved det levende er dets vedvarende produktion af dens egne bestanddele Anders Dræby Sørensen,

66 Samfundsvidenskabelig psykologi systemisk psykologi
Fokus på forståelsen af individet i relation til sig selv og i relation til omgivelserne Individer og grupper af alle typer betragtes som systemer, der påvirker hinanden og påvirkes af hinanden Fokus på sprog og kommunikation i relationerne Anders Dræby Sørensen,

67 Samfundsvidenskabelig psykologi socialkonstruktionisme og diskurspsykologi
Kenneth Gergen, Derek Edwards, Jonathan Potter etc. Virkeligheden konstrueres i sociale relationer Menneskets psykiske egenskaber konstrueres socialt Sproget er centralt for konstruktionen Mennesket har et multipelt selv Diskursen er den sproglige organisering af udsagn Subjekter og objekter konstrueres i diskurs Anders Dræby Sørensen,

68 narrativ psykologi Michael White mv. Konstruktion af fortællinger Hvilke historier et individ, en familie, en gruppe eller et samfund har om sig selv. Fortællingen farver de involverede parters følelser, tanker og adfærd. Anders Dræby Sørensen,


Download ppt "Psykologiens idéhistorie: 3"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google